Všeobecné obchodní podmínky pro zvláštní uživatele aplikace a software Travisio

Identifikační údaje provozovatele aplikace:

Obchodní firma: Groop SK, s.r.o.
Sídlo: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava – Staré Město, Slovenská republika
IČO: 47231360
Zapsaná: v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava I., vložka 69084/B


dále jen „Provozovatel

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné obchodní podmínky pro zvláštní uživatele aplikace a software Travisio (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky pro zvláštní uživatele“) jsou obchodními podmínkami upravujícími práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Cestovní kanceláří.
1.2. Společnost Provozovatele je provozovatelem aplikace, software a webu Travisio (dále jen „Aplikace“) zprostředkovávající koncovým uživatelům (dále jen „Koncový uživatel“) informace a podklady v oblasti cestování (dál jen „Informace“).
1.3. Zvláštním uživatelem Aplikace je osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, zejména cestovní kancelář nebo cestovní agentura (dále jen „Cestovní kancelář“), která má zájem o zřízení zvláštního účtu (dále jen „Ověřený účet“) v rámci Aplikace, jehož prostřednictvím bude Cestovní kanceláři umožněn přístup do rozhraní Aplikace určené pro zvláštní uživatele spojený s možností generování kódů (dále jen „Kódy“) pro Koncové uživatele. Prostřednictvím těchto kódů, které si případně Koncový zákazník stáhne, bude Cestovní kancelář moci poskytovat informace přímo konkrétním Koncovým uživatelům.


II. DEFINICE a VÝKLAD
2.1 Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zvláštní uživatele výslovně neuvádí jinak:
2.1.1. slova “jiný/ostatní” a (kromě ve vztahu k výpočtu časových lhůt) “zahrnovat” a “včetně” nemají jakýmkoliv způsobem vyjadřovat omezení;
2.1.2. jakýkoliv odkaz na “psaní” nebo “napsaný” zahrnuje všechny nepomíjivé formy viditelné reprodukce slov, avšak vylučuje e-mail;
2.1.3. jakýkoliv odkaz na “osobu” je odkazem na jakéhokoliv jednotlivce, společnost (včetně všech neziskových společností), veřejnou nebo komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, společný podnik, realitní společnost, trust, sdružení, organizaci, odborový svaz, vládní orgán nebo jiný subjekt;
2.1.4. nadpisy kapitol a odstavců jsou pouze pro přehlednost a nelze na ně spoléhat jako na vodítko k jejich výkladu.
2.2. Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zvláštní uživatele neuvádí výslovně jinak, nebo z kontextu nevyplývá jinak, podmínky a výrazy uvedené níže, jsou-li psány s velkým počátečním písmenem, budou mít při použití v těchto podmínkách následující význam:

“Aplikace” bude mít význam uvedený v článku I. odst. 1.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele.

“Cestovní kancelář” znamená jakoukoliv osobu podnikající v oblasti cestovního ruchu dle článku I. odst. 1.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele.

„Koncový uživatel“ znamená jakoukoliv osobu - uživatele Aplikace dle článku I. odst. 1.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele.

“Informace” znamená jakýkoliv text, obrázek či mapu poskytované prostřednictvím Aplikace Koncovému uživateli
„Ověřený účet“ znamená účet dle článku I. odst. 1.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele zřízený v rámci Aplikace Cestovní kanceláři na základě uzavření této Smlouvy
„Kód“ znamená unikátní kód Cestovní kanceláře, jehož stažení Koncovým uživatelem umožňuje přímou komunikaci mezi Koncovým uživatelem a Cestovní kanceláří

„Smluvní strany“ bude znamenat Provozovatele a příslušnou Cestovní kancelář (oba společně), která vyslovila svůj souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele.
„Smlouva“ bude znamenat smluvní vztah vzniklý mezi Provozovatelem a příslušnou Cestovní kancelář na základě přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele ze strany Cestovní kanceláře.


III. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Na základě dohody Smluvních stran se přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele Cestovní kancelář stává smluvním partnerem Provozovatele a Provozovatel zřizuje Cestovní kanceláři Ověřený účet v rámci Aplikace. Současně se zřízením Ověřeného účtu dochází ke generování Kódů, jejichž stažení bude volně přístupné Koncovým uživatelům Aplikace.
3.2. Cestovní kancelář je oprávněna po dobu existence jejího Ověřeného účtu poskytovat prostřednictvím Ověřeného účtu Informace Koncovým uživatelům. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany shodně deklarují, že přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele nezakládá povinnost Cestovní kanceláře poskytnout Koncovým zákazníkům určitý minimální rozsah Informací a na straně druhé ani povinnost společnosti Provozovatele k využití služeb Cestovní kanceláře od Koncových zákazníků či jiných osob, a to ani v určitém minimální rozsahu.
3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného a výhradního uvážení ukončit spolupráci zrušením Ověřeného účtu zřízeného na základě přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele, a to kdykoli nebo v průběhu určitého času bez jakýchkoliv sankcí či závazků. V takovém případě se Provozovatel zavazuje vrátit Cestovní kanceláři částku odpovídající nevyčerpané části zaplaceného tarifu.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Smluvní strany jsou povinny vykonávat veškeré činnosti při plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku, v souladu s dobrými mravy a zájmy obou Smluvních stran.
4.2 Provozovatel se zavazuje zajistit generování Kódů určených ke stažení Koncovým uživatelům.
4.3 Veškeré Informace, které Cestovní kancelář poskytne prostřednictvím Aplikace Koncovému uživateli, jsou poskytovány na vlastní odpovědnost Cestovní kanceláře. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Koncovému uživateli při realizaci užívání Aplikace. Cestovní kancelář se zavazuje neposkytovat prostřednictvím Aplikace žádné Informace reklamního, marketingového či nevhodného charakteru, ledaže se jedná o klienta Cestovní kanceláře.
4.4 Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé přerušením provozu Aplikace, poruchou Aplikace, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, ani neoprávněného přístupu k přenosům a datům Cestovní kanceláře.
4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoliv Informaci vloženou Cestovní kanceláří do Aplikace bez udání důvodů.


V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cena za vedení Ověřeného účtu Cestovní kanceláře v rámci Aplikace se sjednává ve výši dle platného ceníku tarifů spojených s vedením Ověřeného účtu s tím, že za období vymezené v rámci příslušného tarifu jako „zkušební“ bude plnění poskytnuto Cestovní kanceláři bezplatně.
5.2 Na sjednanou cenu plnění vystaví Provozovatel Cestovní kanceláři daňový doklad (fakturu).


VI. Důvěrnost informací
6.1. Důvěrné informace jsou všechny informace veřejně nepřístupné, a to technické, obchodní anebo jakékoliv jiné informace, které si Smluvní strany sdělí v souvislosti s plněním této Smlouvy, a nebo se kterými se Smluvní strany jiným způsobem při plnění této Smlouvy seznámí, a které příslušná Smluvní strana označí jako důvěrné, anebo se kterými se má nakládat, vzhledem na okolnosti známé příslušné Smluvní straně při poskytnutí informací jako s důvěrnými, anebo jakékoliv informace, z povahy kterých je pochopitelné pro jakoukoliv osobu, že jsou důvěrné.
6.2 Smluvní strany jsou povinny bez časového omezení (i po skončení poskytování činností podle této Smlouvy) zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích poskytnutých při jednání o uzavření této Smlouvy, stejně tak i při jejím plnění a zavazují se, že tyto důvěrné informace nezveřejní ani nezpřístupní žádným způsobem třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani sami či prostřednictvím jiné osoby či subjektu tyto informace nevyužijí. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o takových skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit druhé Smluvní straně škodu anebo ohrozit její zájmy anebo zájmy jejích společníků.
6.3 Smluvní strany jsou povinny vykonat na vlastní náklad a s potřebnou odbornou péčí všechna opatření potřebná pro zabezpečení utajení důvěrných informací.


VII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu dle zvoleného tarifu s účinností ode dne zřízení Ověřeného účtu Cestovní kanceláře.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká a ustanovení této Smlouvy pozbývají účinnosti:
6.2.1. Uplynutím doby zvoleného tarifu.
6.2.1 Zrušením Ověřeného účtu kteroukoliv ze stran.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí slovenským právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2. Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
8.3. Jakákoliv změna Smlouvy uzavřené dle těchto Všeobecných obchodních podmínek pro zvláštní uživatele je možná pouze ve stejné nebo přísnější formě, v níž byla uzavřena Smlouva.
8.4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Jakákoliv změna bude Cestovní kanceláři oznámena prostřednictvím emailové zprávy či prostřednictvím Ověřeného účtu. Cestovní kancelář je oprávněna takové změny odmítnout a v takovém případě je oprávněna závazek z tohoto důvodu vypovědět do 14ti dní od provedené změny písemně na adresu sídla Provozovatele.
8.5. Veškeré vztahy, které nejsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami pro zvláštní uživatele, se řídí právními předpisy Slovenské , s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že je přítomen mezinárodní prvek, smluvní strany sjednávají pro řešení sporů, včetně sporů o jejich platnost či následky neplatnosti, výlučnou jurisdikci soudů Slovenské republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má Provozovatel sídlo.